standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2010

Uchwała Nr XXXIV/240/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/241/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa oraz planów miejscowych

Uchwała Nr XXXIV/242/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XXXIV/243/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała Nr XXXV/244/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Uchwała Nr XXXV/245/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
Załacznik do Uchwały Nr XXXV/245/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11.03.2010 r.

Uchwała Nr XXXV/246/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrowa”

Uchwała Nr XXXV/247/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr XXXV/248/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sławicach i zmiany uchwały.

UCHWAŁA Nr XXXV/249/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu na zakup ambulansu

UCHWAŁA Nr XXXV/250/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/251/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/252/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XXXVI/253/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2015
Załącznik do Uchwały XXXVI/253/10

UCHWAŁA Nr XXXVI/254/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Dąbrowie i zmiany uchwały

Uchwała Nr XXXVI/255/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku

UCHWAŁA Nr XXXVI/256/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVIII/257/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie przekazania Sołectwu Ciepielowice składników mienia komunalnego Gminy Dabrowa

Uchwała Nr XXXVIII/258/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
UCHWAŁA Nr XXXVIII/259/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 lipca 2010 r.

Uchwała Nr XXXIX/260/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Chróścinie

UCHWAŁA Nr XXXIX/261/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XL/262/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.

UCHWAŁA Nr XL/263/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Uchwała Nr XL/264/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania p.n. „Przedszkole z pasja”

Uchwała Nr XL/265/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie.
Załącznik do Uchwały Nr XL/265/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.

Uchwała Nr XL/266/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny

Uchwała nr XL/267/10 Rady Gminy Dabrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Wrzoski i Żelazna

Uchwała Nr XL/268/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

UCHWAŁA Nr XL/269/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA Nr XL/270/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przekazania środków z wyodrębnionego rachunku bankowego „Pomoc dla powodzian”

UCHWAŁA NR XL/271/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych

UCHWAŁA Nr XL/272/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/272/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/272/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/272/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 r.

Uchwała Nr XLI/273/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/268/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Uchwała Nr XLI/274/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr XLII/275/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrowa”

Uchwała Nr XLII/276/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

UCHWAŁA Nr XLII/277/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dąbrowa na okres roku 2011

Uchwała Nr XLII/278/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XLII/279/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XLII280/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA Nr XLII/281/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr XLII/282/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/282/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa

UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa.

UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

UCHWAŁA Nr II/4/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa

UCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy

UCHWAŁA Nr II/6/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Dąbowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/10/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr IV/11/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
Załącznik do Uchwały Nr IV/11/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa

UCHWAŁA Nr IV/13/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2011 r.

UCHWAŁA Nr IV/15/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok

Uchwała Nr IV/16/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

UCHWAŁA Nr IV/17/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik nr 1 i 2 do UCHWAŁY Nr IV/17/10 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2010 r.
udostępniono: 31.03.11 13:31 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku