standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Projekty aktów prawnych 2016

Druk Nr XIV/108/16 - Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa [2016-01-13]

Druk Nr XIV/109/16 - Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatkow stanowiących dochody budżetu gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym [2016-01-15]

Druk Nr XIV/110/16 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu [2016-01-15]

Druk Nr XV/111/16 - Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i włączeniu go do miasta Opola. [2016-02-05]

Druk Nr XV/112/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2016.[2016-02-05]

Druk Nr XV/113/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2016.[2016-02-05]

Druk Nr XV/114/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2016.[2016-02-05]

Druk Nr XV/115/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2016 r. [2016-02-05]

Druk Nr XV/116/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości, określonia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. [2016-02-05]

Druk Nr XV/117/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. [2016-02-05]

Druk Nr XVI/118/16 - Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za rok 2015. [2016-02-16]

Druk Nr XVI/119/16 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2015 rok.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/120/16 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2016.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/121/16 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławicach.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/122/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 pażdziernika 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/123/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/124/16 - Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/125/16 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2016 r.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/126/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok.[2016-02-19]

Druk Nr XVI/127/16 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu do Miasta Opola.[2016-02-24]

Druk Nr XVII/128/16 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/129/16 - Projekt uchwały w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miejscowości Żelazna w Gminie Dąbrowa.[2016-03-25]

Druk Nr XVII/130/16 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/131/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/132/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie dopłaty do 1 m3 ścieków w 2016 r.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/133/16 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn. ,, Bliżej rodziny i dziecka\'\', wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś prioretytowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/134/16 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały na XIV/94/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/135/16 - Projekt w sprawie aktualności ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa\'\' oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dąbrowa.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/136/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok.[2016-03-24]
Załącznik Nr 1 do uchwały.[2016-03-24]
Załącznik Nr 2 do uchwały.[2016-03-24]
Załącznik Nr 3 do uchwały.[2016-03-24]
Załącznik Nr 4 do uchwały.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/137/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2016-03-24]
Załącznik Nr 1 do uchwały.[2016-03-24]
Załącznik Nr 2 do uchwały.[2016-03-24]

Druk Nr XVII/138/16 - Projekt uchwały w sprawie skargi na Kierownika OPS w Dąbrowie.[2016-03-24]

Druk Nr XVIII/139/16 - Informacja z działalności gminnej biblioteki publicznej w Dąbrowie za 2015r.[2016-04-06]

Druk Nr XVIII/140/16 - Ocena zasobów pomocy społecznej .[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/141/16 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieninymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2015.[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/142/16 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa za 2015 r. [2016-05-06]


Druk Nr XVIII/143/16 -Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/144/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozadnia finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 rok.[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/145/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 r.[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/146/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 r.[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/147/16 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-06]

Druk Nr XVIII/148/16- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.[2016-05-06]
Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa[2016-05-06]


Druk Nr XVIII/149/16 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sprządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,, Ciepielowice\'\'.[2016-05-06]
Załącznik do Projektu Uchwały.

Druk Nr XVIII/150/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 r. [2016-05-12]

Druk Nr XIX/151/16 - Sprawozdanie z działalności gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2015.[2016-06-27]


Druk Nr XIX/152/16 - Projekt uchwały w sprawie apelu w sprawie nowelizacji przepisów regulujących dokonywanie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/153/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/154/16 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/155/16 - Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/156/16 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/157/16 - Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/158/16 - Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .[2016-06-24]

Druk Nr XIX/159/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza .[2016-06-24]

Druk Nr XIX/160/16 - Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Prądy [2016-06-27]


XIX/161/16 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/162/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia .[2016-06-24]

Druk Nr XIX/163/16 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2016-06-24]

Druk Nr XIX/164/16 - Projekt uchwały zmieniający uchwałe w spawie 1) zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.[2016-06-24]

udostępniono: 27.06.16 11:17 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku