standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2005

Uchwała Nr XXII/156/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Uchwała Nr XXII/157/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXII/158/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XXII/160/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego

Uchwała Nr XXII/161/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała Nr XXII/162/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXIII/163/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Żelaznej i zmiany uchwały

Uchwała Nr XXIII/164/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Sławicach

Uchwała Nr XXIII/165/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny gruntu położonego w Sławicach

Uchwała Nr XXIII/166/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

Uchwała Nr XXIII/167/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

Uchwała Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr XXV/169/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za 2004 rok

Uchwała Nr XXV/170/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXV/171/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXV/172/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego

Uchwała Nr XXV/173/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Chróścinie, stanowiącego mienie komunalne gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXV/174/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „OPOLE”

Uchwała Nr XXVI/175/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa obejmującego część wsi Prądy w rejonie „ węzła Prądy” [Załącznik nr 2] [Załącznik nr 3]

Uchwała Nr XXVI/176/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa na lata 2005-2006 i 2007-2013 [załącznik]

Uchwała Nr XXVI/177/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVI/178/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVI/179/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego w postaci weksla „in blanco”

Uchwała Nr XXVI/180/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola na terenie gminy

Uchwała Nr XXVI/181/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Uchwała Nr XXVI/182/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr XXVI/183/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXVII/184/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Dąbrowa [POŚ] [PGO]

Uchwała Nr XXVII/185/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/186/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXVII/187/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 12 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia poniesionych przez pracodawców w związku z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników

Uchwała Nr XXVIII/188/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Dąbrowa do roku 2020 [załącznik]

Uchwała Nr XXVIII/189/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dąbrowa do programu „Odnowa wsi” w Województwie Opolskim

Uchwała Nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Karczów”

Uchwała Nr XXVIII/191/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Niewodniki”

Uchwała Nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Żelazna”

Uchwała Nr XXVIII/193/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXVIII/194/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich realizacji oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Uchwała Nr XXVIII/195/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXVIII/196/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXVIII/197/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Naroku

Uchwała Nr XXIX/198/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXX/199/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2009
[załącznik]

Uchwała Nr XXX/200/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/201/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXX/202/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/04 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXX/203/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/04 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXX/204/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXX/205/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA Nr XXX/206/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

Uchwała Nr XXX/207/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Ciepielowicach, stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/209/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXXI/210/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXI/212/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Lendege w Niemczech

Uchwała Nr XXXI/213/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/214/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/215/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Spraw Samorządowych i Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa Rady Gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXI/216/05 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Gminy na rok 2006
udostępniono: 25.05.06 13:27 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | wersja do druku