standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2006

Uchwała Nr XXXII/217/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 12

Uchwała Nr XXXII/218/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXII/219/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXII/220/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Załącznik nr 1 Załączniki nr 2 i nr 3

Uchwała Nr XXXII/221/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2006
Załącznik

Uchwała Nr XXXII/222/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2006 - 2009
Załącznik

Uchwała Nr XXXII/223/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXII/224/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXII/225/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Chróścinie

Uchwała Nr XXXII/226/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXII/227/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów położonych w Chróścinie

Uchwała Nr XXXII/228/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXII/229/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań wekslowych

Uchwała Nr XXXII/230/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zwiększenia budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXIV/231/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za 2005 rok

Uchwała Nr XXXIV/232/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXIV/233/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny gruntu położonego w Sławicach

Uchwała Nr XXXIV/234/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXIV/235/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr XXXIV/236/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXXIV/237/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągania zobowiązań wekslowych

Uchwała Nr XXXIV/238/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Leja z funkcji przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIV/239/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXV/240/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXV/241/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr XXXV/242/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dąbrowie

Uchwała Nr XXXV/243/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Uchwała Nr XXXV/244/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Dąbrowie i Chróścinie

Uchwała Nr XXXV/245/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy

Uchwała Nr XXXV/246/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w prawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania

Uchwała Nr XXXV/247/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych

Uchwała Nr XXXV/248/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zastosowania algorytmicznego podziału pomiędzy gminy połowy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXXVI/250/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006r.

Uchwała Nr XXXVI/251/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/252/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXVI/253/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XXXVI/254/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze

Uchwała Nr XXXVI/255/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXVI/256/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego

Uchwała Nr XXXVI/257/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXVI/258/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie załatwienia skargi p. Renaty Skrzypczyk i p. Anny Niekrawiec na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXXVI/259/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Prądy

Uchwała Nr XXXVI/260/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Uchwała Nr XXXVII/261/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr XXXVII/262/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Prądach

Uchwała Nr XXXVII/263/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Żelaznej

Uchwała Nr XXXVII/264/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”

Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr III /9/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2007

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr IV/17/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Dąbrowa

Uchwała Nr IV/19/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Dąbrowa

Uchwała Nr IV/20/06 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2006 r.
udostępniono: 03.01.07 11:49 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | wersja do druku