standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Projekty aktów prawnych 2013

Druk nr 214 - Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa 2012 roku [2013-02-11]

Druk nr 215 – Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie. [2013-02-11]

Druk nr 216 – Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. [2013-02-11]

Druk nr 217 – Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Olszanka, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa. [2013-02-11]Druk nr 218 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. [2013-02-11]


Druk nr 219 – Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [2013-02-11]


Druk nr 220 – Projekt uchwały w sprawie zamiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. [2013-02-11]

Druk Nr 221 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za rok 2012 [2013-03-22]


Druk Nr 222 - Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa w latach 2013-2015 [2013-03-22]


Druk nr 223 - Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie Gminy Dąbrowa Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,, Inwest-Park” [2013-03-22]


Druk nr 224 - Projekt w sprawie zmiany uchwały nr XVII/114/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały [2013-03-22]


Druk nr 225 - Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach [2013-03-22]


Druk nr 226 - Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chróścinie [2013-03-22]


Druk nr 227 - Projekt Uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Gminy Dąbrowa oraz określenia zasad ich sprzedaży [2013-03-22]


Druk nr 228 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [2013-03-22]


Druk Nr 229 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2013 [2013-03-22]


Druk nr 230 - Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa [2013-03-22]


Druk Nr 231 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2013-03-22]


Druk nr 232 - Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2013-03-22]


Druk nr 233 - Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa [2013-03-22]


Druk nr 234 - Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2013-03-22]


Druk nr 235 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2013 [2013-03-22]


Druk nr 236 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2013 [2013-03-22]


Druk nr 237 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2013 [2013-03-22]


Druk nr 238 - Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2013 [2013-03-22]


Druk nr 239 - Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki [2013-03-22]


Druk nr 240 - Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2013-03-22]


Druk nr 241 - Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [2013-03-22]


Druk nr 242 - Sprawozdanie za rok 212 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związanej z realizacją zadań zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z dnia 21 lipca 2011r.) [2013-03-22]


Druk nr 243 - Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu [2013-03-22]


Druk nr 244 Projekt Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012 [2013-04-30]


Druk nr 245 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości Wrzoski’’ [2013-04-30]


Druk nr 246 Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości Narok’’ [2013-04-30]


Druk nr 247 Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia oceny pomocy społecznej Gminy Dąbrowa [2013-04-30]


Druk nr 248 Projekt Uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady sołeckiej w sołectwie Niewodniki [2013-04-30]


Druk nr 249 Projekt Uchwały w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2013-04-30]


Druk nr 250 Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [2013-04-30]


Druk nr 251 Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską [2013-04-30]DRUK Nr 252 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za rok 2012 [2013-05-21]

Druk Nr 253 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2012 rok [2013-05-21]

Druk Nr 254- Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2012r. [2013-05-21]

Druk Nr 255- Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Lipowa [2013-05-21]

Druk Nr 256- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [2013-05-21]

Druk Nr 257- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2012 rok.[2013-06-26].

Druk Nr 258- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2012 rok.[2013-06-26]

Załącznik Nr 1 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 2 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 3 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 4 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 5 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 6 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 7 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 8 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 9 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 10 do sprawozdania [2013-06-26]

Załącznik Nr 11 do sprawozdania [2013-06-26]

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2012 r.[2013-06-26]

Sprawozdanie finansowe.[2013-06-26]

Informacja z działalności instytucji kultury za rok 2012 Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.[2013-06-26]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowej jednostki kultury pn. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie w roku budżetowym 2012.[2013-06-26]

Druk Nr 259- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.[2013-06-26]

Druk Nr 260- Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.[2013-06-26]

Druk Nr 261- Projekt uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2013-06-26]

Druk Nr 262- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej’’ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.[2013-06-26]

Druk Nr 263- Projekt uchwały w sprawie obligacji komunalnych. [2013-06-26]

Druk Nr 264- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-06-26]

Druk Nr 265- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-06-26]

Druk Nr 265- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok [2013-06-27]

Druk Nr 266 Informacja o realizacji zadań w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2012/2013.[2013-08-20]

Druk Nr 267 Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie za sezon 2012/2013 r. [2013-08-20]

Druk Nr 268- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Chróścina \".[2013-08-20]

Druk Nr 269- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Wrzoski\".[2013-08-20]

Druk Nr 270- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa.[2013-08-20]

Druk Nr 271- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Sląska Opolskiego w Opolu.[2013-08-20]

Druk Nr 272- Projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia- Aglomeracja Opolska.[2013-08-23] Wójt wycofał z porządku obrad komisji projekt niniejszej uchwały.

Druk Nr 273- Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2013-08-20]

Druk Nr 274- Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [2013-08-23]

Druk Nr 275 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2013 roku.[2013-09-23].
Załącznik Nr 1 [2013-09-23]
Załącznik Nr 2 [2013-09-23].
Załącznik Nr 3 [2013-09-23].
Załącznik Nr 4 [2013-09-23].
Załącznik Nr 5 [2013-09-23].
Załącznik Nr 6 [2013-09-23].
Załącznik Nr 7 [2013-09-23].
Załącznik Nr 8 [2013-09-23].
Załącznik Nr 9 [2013-09-23].
Załącznik Nr 10 [2013-09-23].
Załącznik Nr 11 [2013-09-23].
Informacja jednostki kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. [2013-09-23]
Informacja jednostki kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie. [2013-09-23].

Druk Nr 276- projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. [2013-09-23]

Druk Nr 277- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy. [2013-09-23].

Druk Nr 278- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Naroku. [2013-09-23].

Druk Nr 279- Projekt uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. [2013-09-23].

Druk Nr 280- Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzającej finansowanie zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’. [2013-09-23]

Druk Nr 280a- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzającej finansowanie zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’.[2013-09-27].

Druk Nr 281- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego gminy do zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’. [2013-09-23].

Druk Nr 281a- Autopoprawka do Projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego gminy do zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’. [2013-09-27].

Druk Nr 282- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. [2013-09-23].
Załącznik Nr 1 .[2013-09-23]
Załącznik Nr 2. [2013-09-23]

Druk Nr 282a- Autopoprawka do Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-09-27].
Załacznik Nr. 1. [2013-09-27].
Załącznik Nr. 2. [2013-09-27].
Objaśnienia

Druk Nr 283- Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [2013-09-23].

Druk Nr 283a- Autopoprawka do Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [2013-09-27].

Druk Nr 284- Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach.[2013-09-27]

Druk Nr 285- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami- Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012. Za okres od stycznia 2010r. do października 2013r.[2013-10-30]

Druk Nr 286- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013 - 2017. [2013-10-30].

Druk Nr 287- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.[ 2013-10-30]

Druk Nr 288- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. [2013-10-30]
Załącznik do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.[2013-10-30]

Druk Nr 289- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.[2013-10-31]

Druk Nr 289a- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.[2013-11-08]

Druk Nr 290- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.[2013-10-31]

Druk Nr 290a- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.[2013-11-08]

Druk Nr 291 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-11-07]

Druk Nr 291a - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-11-08]Druk Nr 291a - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-11-08]

Druk Nr 292- projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dąbrowa.[08-11-2013].

Druk Nr 293- Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2013-12-09]

Druk Nr 294- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie.[2013-12-09]

Druk Nr 295- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwan ia azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.[2013-12-09]
Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalnia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.[2013-12-09]
Prognoza oddziaływania na środowisko - Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032.[2013-12-09]

Druk Nr 296- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2014.[2013-12-09].

Druk Nr 297- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-12-09]

Druk Nr 298- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.,,I ja mogę wiele\'\'.[2013-12-09]

Druk Nr 299- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013r. dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.,, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej\'\' w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.[2013-12-09]

Druk Nr 300- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2013-12-09]

Druk Nr 301- Projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2014 r.[2013-12-09]

Druk Nr 302- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-12-10]

Druk nr 302a- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-12-13]

Druk Nr 303- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.[2013-12-10]

Druk Nr 303a- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2013-12-13]

Druk Nr 304- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-12-13]

Druk Nr 304a- autopoprawka do projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2013-12-19]

Druk Nr 305- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.[2013-12-13]

Druk Nr 305a- autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.[2013-12-19]

Druk Nr 306- Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.[2013-12-13]

Druk Nr 307- Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za ten usługi.[2013-12-13]

Druk Nr 308- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ,, Opolskiej Karty Rodziny 3+\'\' dla gminy Dąbrowa na rok 2014.[2013-12-13]

udostępniono: 23.12.13 10:02 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku