standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Projekty aktów prawnych 2014Druk Nr 309/XXXV/14- projekt uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2013-2016.[2014-01-10]

Druk Nr 310/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów.[2014-01-10]

Druk Nr 311/XXXV/14- Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodow głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania orraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.[2014-01-10]

Druk Nr 312/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/105/12 Rady Gminy w Dabrowie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.[2014-01-10]

Druk Nr 313/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie.[2014-01-13]

Druk Nr 314/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.[2014-01-16]

Druk Nr 315/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2014.[2014-01-16]

Druk Nr 316/XXXV/- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2014.[2014-01-16]

Druk Nr 317/XXXV/14 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2014.[2014-01-16]

Druk Nr 318/XXXV/14 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2014.[2014-01-16]

Druk Nr 319/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-01-16]

Druk Nr 320/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-01-16]

Druk Nr 320a/XXXV/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-01-16]

Druk Nr 320b/XXXV/14- Autopoprawka projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-01-16]

Druk 321/XXXV/14 - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.[2014-01-20]

Druk Nr 322/XXXV/14 projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przynania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego- na zakuo posiłku lub żywności.[2014-01-20]

Druk Nr 323/XXXV/14- projekt uchwały w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.[2014-01-20]

Druk Nr 324/XXXV/14 - projekt uchwały w sprawie ustanowienia wiloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania\'\' na lata 2014-2020.[2014-01-20]

Druk Nr 325/XXXV/14- projekt uchwały w sprawie zmianu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-01-23]

Druk Nr 326/XXXVI/14 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2013r.[2014-02-14]

Druk Nr 327/XXXVI/14- Informacja z realizacji ,, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych\'\' Gminy Dąbrowa za 2013 rok.[2014-02-12]

Druk Nr 328/XXXVI/14-Projekt uchwały w sprawie poparcia narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ( RLKS) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.[2014-02-14]

Druk Nr 329/XXXVI/14 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2014\'\'.[2014-02-12]

Druk Nr 330/XXXVI/14 - Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznania dodatku energetycznego.[2014-02-18]

Druk Nr 331/XXXVI/14 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/253/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu ,, Opolskiej Karty Rodziny 3+\'\' dla gminy Dąbrowa na rok 2014.[2014-02-18]

Druk Nr 332/XXXVI/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XXXII/243/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017.[2014-02-12]Druk Nr 334/XXXVII/14-Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa w latach 2013 – 2015” za rok 2013.[2014-03-12]

Druk Nr 335/XXXVII/14- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.[2014-03-12]

Druk Nr 336/XXXVII/14- Projekt Uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Dąbrowa do stanu faktycznego.[2014-03-12]

Druk Nr 337/XXXVII/14- Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/266/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa.[2014-03-12]

Druk Nr 337a/XXXVII/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej gminy Dąbrowa.[2014-03-12]

Druk Nr 338/XXXVII/14- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.[2014-03-17]

Druk Nr 339/XXXVII/14- Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej.[2014-03-17]

Druk Nr 340/XXXVII/14- Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy dąbrowa na 2014 rok.[2014-03-17]

Druk Nr 340a/XXXVII/14- Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy dąbrowa na 2014 rok.[2014-03-17]

Druk Nr 341/XXXVII/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-03-17]

Druk Nr 342- Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za 2013r.[2014-04-11]
Załącznik Nr 1 do sprawozadania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 2 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 3 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 4 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 5 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 6 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 7 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 8 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 9 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 10 do sprawozdania.[2014-04-11]

Załącznik Nr 11 do sprawozdania.[2014-04-10]

Informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa za 2013 rok.[2014-04-11]
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki kultury pn. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie w roku budżetowym 2013.[2014-04-11]

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury pn.Gmminy Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.[2014-04-11]

Sprawozdanie finansowe. [2014-05-30]

Druk Nr XXXVIII/343/14- Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa za 2013 r.[2014-04-15]

Druk Nr XXXVIII/344/14- Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2013 r.[2014-04-15]

Druk Nr XXXVIII/345/14- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2013 r.[2014-04-15]
Druk Nr 346/XXXVIII/14- sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi.[2014-04-15]

Druk Nr XXXVII/347/14- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.[2014-04-18]
Druk Nr XXXVIII/348/14- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2014-04-18]

Druk Nr XXXVIII/349/14- Projekt uchwaly w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Dąbrowa.[2014-04-18]

Druk Nr XXXVIII/230/14- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Dąbrowa w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim.[2014-04-18]

Druk Nr XXXVIII/351/14- Projekt uchwały w sprawie zmianu Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-04-18]

Druk Nr XXXVIII/352/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-04-18]

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.[2014-04-18]


Druk Nr XXXIX/353/14 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.[2014-05-14]

Druk Nr XXXIX/354/14- projekt uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-05-19]

Druk Nr XXXIX/354a/14- projekt uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-05-23]

Druk Nr XXXIX/355/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków:rolnego, lesnego i od nieruchomości, okreslenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-05-19]

Druk Nr XXXIX/355a/14- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków:rolnego, lesnego i od nieruchomości, okreslenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2014-05-23]

Druk Nr XXXIX/356/14- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowe gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-05-19]

Druk Nr XXXIX/356a/14- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowe gminy Dąbrowa na 2014r.[2014-05-23]
Druk Nr XXXIX/357/14 - Anulowano
Druk Nr XXXIX/358/14 - Anulowano
Druk Nr XXXIX/359/14 - Anulowano
Druk Nr XXXIX/360/14 - Anulowano
Druk Nr XXXIX/361/14 - Anulowano
Druk Nr XXXIX/362/14 - Anulowano

Druk Nr XXXIX/363/14- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.[2014-05-23]

Druk Nr XXXIX/364/14- projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi\'\' objętych PROW na lata 2007-2013.[2014-05-23]

Druk Nr XXXIX/365/14- Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wkład własny do zadań inwestycyjnych w ramach działań ,, Odnowa i Rozwój Wsi\'\' objętych PROW na lata 2007-2013.[2014-05-23]

Druk Nr XL/366/2014r.- Sprawozdanie z dzialalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2013.[2014-06-13]

Druk Nr XL/342a/14- projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy dąbrowa za 2013 rok.[ 2014-06-23]

Druk Nr XL/342b/14- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2013.[2014-06-23]

Druk Nr XL/342c/14- projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytulu wykonania budżetu za 2013 rok.[2014-06-23]

Druk Nr XL/368/14- projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2014-06-23]

Druk Nr XL/369/14- projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa.[2014-06-23]

Druk Nr XL/370/14- projekt uchwaly w sprawie niodpłatnego przekazania utrzymania (hostingu) witryny interentowej gmin torzących Aglomerację Opolską na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.[2014-06-23]

Druk Nr XL/371/14- okresowa ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.[2014-06-24]
Załącznik graficzny do okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym [ 2014-06-24]

Druk Nr XL/372/14- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2013 rok.[2014-06-23]

Druk Nr XL/373/14- projekt uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2013 rok.[2014-06-23]

Druk Nr XL/374/14- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-06-23]

Druk Nr XLI/375/14 - informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2013/2014.[2014-08-18]

Druk Nr XLI/376/14 - informacja o stanie sportu i kultury fizycznej w gminie Dąbrowa.[2014-08-21]

Druk Nr XLI/377/14 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie.[2014-08-18]

Druk Nr XLI/378/14- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.[2014-08-18]

Druk Nr XLI/380/14 - projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Uchway Budżtowej gminy Dąbrowa na 2014 rok.[2014-08-25]

Druk Nr XLI/381/14- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2014-08-25]

Druk Nr XLI/382/14 - Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. [2014-08-28]

Druk Nr XLI/383/14 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 maja 2014 r. Nr XXXIX/303/2014, Nr XXXIX/304/20144 i Nr XXXIX/305/2014 dotyczących zaciągnięcia dlugoterminowych kredytów w 2014 roku.[2014-08-28]

Druk Nr XLII/384/14 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu.[2014-09-26]

Druk Nr XLII/385/14 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach.[2014-09-26]

Druk Nr XLII/386/14 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.[2014-09-26]

Druk Nr XLII/387/14 - projekt uchwały w sprawie skargi na działalnosć boiska ORLIK-2012.[2014-09-26]

Druk Nr XLII/388/14 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2015.[2014-09-26]

Druk Nr XLII/390/14 - projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania,ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymanelj wysokości opłat za wyżywienie.[2014-09-26]

Druk Nr XLIII/392/14 - Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/393/14 - Projekt Uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Nowa Jamka, Wrzoski, Żelazna, Prądy, Dąbrowa, Narok, Karczów i Mechnice [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/394/14 - Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/395/14 - Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy spolecznej w Dąbrowie [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/396/14 - Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami zlokalizowanymi na terenie Gminy Dąbrowa [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/397/14 - Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/398/14 - Projekt Uchwały w sprawie pkreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [2014-10-27]

Druk nr XLIII/399/14 - Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWALY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok [2014-10-27]

Druk Nr XLIII/400/14 - Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXIV/262/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2014-10-27]

Druk nr I/1/14 - Projekt Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa [2014-11-26]

Druk Nr I/2/14 - Projekt Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacych Rady Gminy Dąbrowa [2014-11-26]

Druk Nr II/3/14 - Projekt uchwały w sprawie rodzajów stałych komisji Rady Gminy, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego [2014-12-04]

Druk Nr II/4/14 - Projekt Uchwały w sprawie powołania składów osobowych omisji Rady Gminy Dąbrowa [2014-12-04]

Druk Nr II/5/14 - Projekt Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy

Druk Nr II/6/14 - Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin \"PROKADO\" [2014-12-04]

Druk nr III/7/14 - sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dąbrowa na lata 2013-2016, za okres od lutego do listopada 2014 r. [2014-12-15]

Druk Nr III/8/14 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę [2014-12-15]

Druk Nr III/9/14 - Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbrowa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym [2014-12-15]

Druk Nr III/10/14 - Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych [2014-12-15]

Druk nr III/11/14 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. Rady Gminy Dąbrowa z sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. \"Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej\" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013 [2014-12-15]

Druk nr III/12/14 - Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [2014-12-15]

Druk Nr III/13/14 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu [2014-12-15]

Druk Nr III/14/14 - Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą publiczną (Karczów, ul. Dąbrowska) [2014-12-15]

Druk Nr III/15/14 - Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową (Dąbrowa, uk. Sokolnicka) [2014-12-15]

Druk Nr III/16/14 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2014 rok [2014-12-15]

Druk Nr III/17/14 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2014-12-15]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały [2014-12-15]
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały [2014-12-15]
Objaśnienia do projektu wieloletnie prognozy finansowej 2015-2024 dla gminy Dąbrowa [2014-12-15]

Druk Nr III/18/14 - Projekt uchwały w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały - Plan dochodów na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały - Plan wydatków na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały - Plan przychodow i rozchodów na 2015 rok [2014-12-15]
Załacznik Nr 4 do projektu uchwały - Plan dochodów zwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały - Plan wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały - Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok [2014-12-15]
Załącznik Nr 9 do projektu uchwały - Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok [2014-12-15]
Uzasadnienie do projektu uchwaly budżetowej Gminy Dąbrowa na 2015 rok [2014-12-15]

Druk Nr III/19/14 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 [2014-12-15]
udostępniono: 15.12.14 11:50 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku