standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Projekty aktów prawnych 2011-2012

druk nr 110 - projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2012 r.

druk nr 111 – projekt uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa

druk nr 112 – projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
załącznik do projektu uchwały w sprawie w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016

druk nr 113 – projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
załącznik do projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016

druk nr 114 – projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

druk nr 115 – projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

druk nr 116 – projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

druk nr 117a – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletnie prognozy finansowej

Druk Nr 118 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy znajduje się w zakładce BUDŻET 2012

Druk Nr 119 - Projekt uchwały w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Druk Nr 120 - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za rok 2011 [2012-01-24]

Druk Nr 121 - Informacja z realizacji \"Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych\" Gminy Dąbrowa za 2011 rok [2012-01-24]

Druk Nr 122 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2012-01-24]

Druk Nr 122 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Druk Nr 124 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2012-01-24]

Druk Nr 125 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dąbrowa na okres od 02.03.2012 r. do 01.03.2013 r. [2012-01-24]

Druk Nr 126 - Projekt planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2012 [2012-01-24]

Druk Nr 127 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2012 [2012-01-24]

Druk Nr 128 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2012 [2012-01-24]

Druk Nr 129 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2012 [2012-01-24]

Druk Nr 130 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2012 [2012-01-24]

Druk nr 131 - Projekt uchwały w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra

Druk Nr 132 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011 [2012-03-14]

Druk Nr 133 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały [2012-03-14]

Druk Nr 134 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach [2012-03-14]

Druk Nr 135 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy [2012-03-14]

Druk Nr 136 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki [2012-03-14]

Druk Nr 137 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-03-14]

Druk Nr 138 - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-03-14]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr 138 [2012-03-22]
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr 138 [2012-03-22]

Druk Nr 138 - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-03-22]

Druk nr 139 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2011 rok

Druk Nr 140 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrowa [2012-04-16]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr 140 [2012-04-16]

Druk Nr 141 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznych nr 1 do uchwały [2012-04-16]

Druk Nr 142 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2012 [2012-04-16]

Druk Nr 143 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa [2012-04-16]

Druk Nr 144 - Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy [2012-04-16]
Uzasadnie do projektu uchwały Nr 144 [2012-04-16]

Druk Nr 145 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-04-16]

Druk Nr 146 - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-04-16]

Druk Nr 147 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Stanisława Królikowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa

Druk Nr 148 - Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa

Druk Nr 150 - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2011 r.

Druk Nr 151 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dąbrowa za 2011 r. [2012-05-28]

Druk Nr 152 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/72/11 z dnia 20 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały [2012-05-28]

Druk Nr 153 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-05-28]

Druk Nr 154 - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-05-28]

Druk Nr 155 - Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie [2012-05-28]

Druk Nr 156 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2011 rok [2012-06-25[

Druk Nr 157 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2011 [2012-06-25]
Załącznik Nr 1 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik Nr 2 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik Nr 3 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik nr 4 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik Nr 5 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik nr 6 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik nr 7 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik nr 8 do sprawozdania [2012-6-25]
Załącznik nr 9 do sprawozdania [2012-06-25]
Załącznik nr 10 do sprawozdania [2012-06-25]
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa na dzień 31 grudnia 2011 r. [2012-06-25]
Informacja o przebiegu wykonania budżetu samorządowej jednostki kultury pn. Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie w roku budżetowym 2011 [2012-06-25]
Informacja z działalności instytucji kultury za rok 2011 Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie [2012-06-25]
Sprawozdanie finansowe [2012-06-25]

Druk Nr 158 - Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 w Gminie Dąbrowa [2012-06-25]

Druk Nr 159 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Dąbrowa w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji [2012-06-25]

Druk Nr 160 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Sławice

Druk Nr 161 - Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Dąbrowa [2012-06-25]

Druk Nr 162 - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [2012-06-25]

Druk Nr 163 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2012-06-25]

Druk Nr 164 - Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy [2012-06-25]

Druk Nr 165 - Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa na rok szkolny 2011/2012

Druk Nr 166 - Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części [2012-08-27]

Druk nr 167 -Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkany [2012-08-27]

Druk nr 168 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach [2012-08-27]

Druk nr 169 - Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dąbrowa na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych [2012-08-27]

Druk nr 170 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. \"Uwierz w siebie - wygraj przyszłość II\" [2012-08-27]

Druk Nr 171 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. \"Wiara w siebie kluczem do sukcesu II\" [2012-08-27]

Druk nr 172 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Opole budowy kanalizacji sanitarnych i stacji pomp, ich utrzymania i eksploatacji oraz zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych [2012-08-27]

Druk nr 173 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-08-27]

Druk nr 174 - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 [2012-08-27]

Druk nr 175 - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu [2012-08-27]

Druk Nr 176 - Informacja z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie [2012-09-24]

Druk Nr 177 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za pierwsze półrocze 2012 r. [2012-09-24]
Część opisowa [2012-09-24]
Załącznik Nr 1 [2012-09-24]
Załącznik Nr 2 [2012-09-24]
Załącznik Nr 3 [2012-09-24]
Załącznik Nr 4 [2012-09-24]
Załącznik Nr 5 [2012-09-24]
Załącznik Nr 6 [2012-09-24]
Załącznik Nr 7 [2012-09-24]
Załącznik Nr 8 [2012-09-24]
Załącznik Nr 9 [2012-09-24]
Załącznik Nr 10 [2012-09-24]
Załącznik Nr 11 [2012-09-11]
Informacja jednostki kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie [2012-09-24]
Informacja jednostki kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie [2012-09-24]

Druk Nr 178 - projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa [2012-09-24]

Druk Nr 179 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Niewodnikach [2012-09-24]

Druk Nr 180 - projekt uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso [2012-09-24]

Druk Nr 181 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [2012-09-24]

Druk Nr 182 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Dąbrowa [2012-10-29]

Druk Nr 183 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach [2012-10-29]

Druk Nr 184 - projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Chróścina i Skarbiszów [2012-10-29]

Druk Nr 185 - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok [2012-10-29]

Druk Nr 186 - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [2012-10-29]

Druk Nr 187 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2012-10-29]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały [2012-10-29]
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały [2012-10-29]

Druk Nr 188 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [2012-10-29]

Druk Nr 189 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie [2012-11-27]

Druk Nr 190 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na anbycie nieruchomości położonej w Żelaznej [2012-11-27]

Druk Nr 191 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2012-11-27]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały [2012-11-27]
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały [2012-11-27]
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały [2012-11-27]

Druk Nr 192 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [2012-11-27]
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały [2012-11-27]
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały [2012-11-27]
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały [2012-11-27]

Druk Nr 193 - projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Dąbrowa [2012-11-27]

Druk Nr 194 - projekt do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2012-11-27]

Druk Nr 195 - projekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty [2012-11-27]

Druk Nr 196 - projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usłu świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli niruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [2012-11-27]

Druk Nr 197 - projekt uchwały w sprawie ustalenia wzru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa [2012-11-27]
Załącznik do projektu uchwały [2012-11-27]

Druk Nr 198 - projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [2012-11-27]

Druk Nr 199 - projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [2012-11-27]

Druk Nr 200 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2013 [2012-11-27]
Załącznik do projektu uchwały [2012-11-27]

Druk Nr 201 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2015 [2012-11-27]
Załącznik do projektu uchwały

Druk Nr 202 - projekt uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice [2012-11-27]

Druk Nr 203 - projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 [2012-11-27]
Załącznik do projektu uchwały

Druk Nr 204 - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [2012-11-27]
Załącznik do projektu uchwały [2012-11-27]

Druk nr 205 - Plan Pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2013. [2013-02-11]

Druk nr 206 - Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie nadania ulicy we Wrzoskach. [2013-02-11]

Druk nr 207 - Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie nadania ulicy w Karczowie. [2013-02-11]

Druk nr 208 - Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie dopłaty do ceny 1m3 ścieków w 2013 r. [2013-02-11]

Druk nr 209 - Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. [2013-02-11]

Druk nr 210 - Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. [2013-02-11]

Druk nr 211 - Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. [2013-02-11]

Druk nr 212 – Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok. [2013-02-11]

Druk nr 213 – Projekt Uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu. [2013-02-11]
udostępniono: 11.02.13 13:02 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku