standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Projekty aktów prawnych 2015

Druk Nr IV/20/15 - Informacja z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-02-16]

Druk Nr IV/21/15 - Projekt ramowego planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2015 [2015-02-16]

Druk Nr IV/22/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2015 [2015-02-16]

Druk Nr IV/23/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady gminy na rok 2015 [2015-02-16]

Druk nr IV/24/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2015 [2015-02-16]

Druk nr IV/25/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z gminami Partnerskimi Rady gminy na rok 2015 [2015-02-16]

Druk Nr IV/26/15 - Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Dąbrowa [2015-02-16]

Druk Nr IV/27/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/325/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2015 [2015-02-16]

Druk Nr IV/28/15 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2015-02-16]

Druk Nr IV/29/15 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz ustalenia stawki opłaty [2015-02-16]

Druk Nr IV/30/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2015-02-16]

Druk Nr IV/31/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2015-02-16]

Druk Nr IV/32/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy [2015-02-16]

Druk Nr IV/33/15 - Projekt uchwaly w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektow użyczeczności publiczznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) [2015-02-16]

Druk nr IV/34/15 - Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie [2015-02-16]

Druk Nr IV/35/15 - Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIII/152/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie [2015-02-16]

Druk Nr IV/36/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentow oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso [2015-02-16]

Druk Nr IV/37/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso [2015-02-16]

Druk nr IV/38/15 - Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów [2015-02-16]

Druk nr V/39/15 - Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-03-26]

Druk nr V/40/15 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-03-26]

Druk Nr V/41/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/9/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [2015-03-26]

Druk Nr V/42/15 - Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy Dąbrowa [2015-03-26]

Druk Nr V/43/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Żelazna w Gminie Dąbrowa [2015-03-26]

Druk Nr V/44/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę [2015-03-26]

Druk Nr V/45/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-03-26]

Druk Nr VI/46/15 - Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2014 rok

Druk Nr VI/47/15 - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. w Gminie Dąbrowa

Druk Nr VI/48/15 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dabrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Druk nr VI/49/15 - Projekt uchwaly w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach

Druk Nr VI/50/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących sławność Gminy Dąbrowa
Załacznik do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa

Druk Nr VI/51/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie organiczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiącej wlasność Gminy Dąbrowa

Druk nr VI/52/15 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2015

Druk Nr VI/53/15 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Druk Nr VI/54/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok

Druk Nr VII/55/15 - Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na rok 2014, sprawozdanie finansowe oraz informacja o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2014 [2015-05-27]

Druk Nr VII/56/15 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dabrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok [2015-05-27]

Druk Nr VII/57/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-05-27]
Druk nr VII/57a/15 - sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrowa za rok 2014 [2015-05-27]

Druk Nr VII/58/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2014 rok [2015-05-27]

Druk Nr VII/59/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2014 rok [2015-05-27]

Druk Nr VII/60/15 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2014 rok [2015-05-27]

Druk nr VII/61/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały [2015-05-27]

Druk Nr VII/62/15 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady soleckiej w sołectwie Żelazna [2015-05-27]

Druk Nr VII/63/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dabrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-05-27]

Druk Nr VIII/64/15 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za rok 2014 [2015-06-23]

Druk Nr VIII/65/15 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach [2015-06-23]

Druk Nr VIII/66/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy [2015-06-23]

Druk Nr VIII/67/15 - Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [2015-06-23]

Druk Nr VIII/68/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2015 rok [2015-06-23]

Druk Nr VIII/69/15 - Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych [2015-06-23]

Druk Nr IX/70/15 - Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2014/2015 [2015-09-14]

Druk Nr IX/72/15 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa[2015-09-14]
załącznik nr 1 do projektu

Druk Nr IX/73/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części gruntu położonego w Dąbrowie [2015-09-14]

Druk Nr IX/74/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie [2015-09-14]

Druk Nr IX/75/15 - Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komnialnymi oraa ustalenia stawki opłaty [2015-09-14]

Druk Nr IX/76/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym [2015-09-14]

Druk Nr IX/77/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Giny Dąbrowa Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2015-09-14]

Druk Nr IX/78/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16//14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-09-14]

Druk Nr X/79/15 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowiei za rok 2014.[2015-10-26]

Druk Nr X/81/15 - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Dąbrowa za 2014 r.[2015-10-26]

Druk Nr X/81/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Lipowej.[2015-10-26]

Druk Nr X/82/15 - Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.[2015-10-26]

Druk Nr X/83/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 r. [2015-10-27]

Druk Nr X/84/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr III/15/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2015-10-27]


Druk Nr XII/85/15 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w Opolu [2015-11-20]

Druk nr XII/86/15 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [2015-11-20]

Druk Nr XII/87a/15 - Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dąbrowa (nie dotyczy miejscowości Żelazna) na okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku [2015-11-20]

Druk Nr XII/88/15 - Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości [2015-11-20]

Druk nr XII/89/15 - Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego [2015-11-20]

Druk nr XII/90/15 - Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego [2015-11-15]

Druk nr XII/91/15 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [2015-11-20]

Druk Nr XII/92/15 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień od podatku od nieruchomości [2015-11-20]

Druk nr XII/93/15 - Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-11-20]

Druk Nr XII/94/15 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości [2015-11-20]

Druk Nr XIII/96/15 - Ramowy plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2016 [2015-12-17]

Druk nr XIII/97/15 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach [2015-12-17]

Druk nr XIII/98/15 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 [2015-12-17]

Druk nr XIII/99/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/200/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa [2015-12-17]

Druk nr XIII/100/15 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą \"Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025\" [2015-12-17]
Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą \"Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025\" [2015-12-17]
Diagnoza ostateczna [2015-12-17]

Druk nr XIII/101/15 - Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrowa w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenie liczby punktow i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów [2015-12-17]

Druk Nr XIII/102/15 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2015 rok [2015-12-17]

Druk Nr XIII/103/15 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 [2015-12-17]

Druk Nr XIII/104/15 - Projekt uchwały w sprawie dopłat do 1m3 ścieków w 2016 r. [2015-12-17]

Druk Nr XIII/105/15 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej [2015-12-17]

Druk Nr XIII/106/15 - Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Dąbrowa na 2016 rok [2015-12-17]
Załącznik nr 1 do projektu [2015-12-17]
Załącznik Nr 2 do projektu [2015-12-17]
Załącznik nr 3 do projektu [2015-12-17]
Załącznik nr 4 do projektu [2015-12-17]
Załącznik nr 5 do projektu [2015-12-17]
Załączni nr 6 do projektu [2015-12-17]
Załącznik nr 7 do projektu [2015-12-17]
Załącznik nr 8 do projektu [2015-12-17]
Załącznik nr 9 do projektu uchwały [2015-12-17]

Druk Nr XIII/107/16 - Projekt uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości położonej w Ciepielowicach, stanowiących własność Gminy Dąbrowa [2015-12-17]
udostępniono: 17.12.15 13:28 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku