standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2004

Uchwała Nr XIV/95/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Uchwała Nr XIV/96/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XIV/97/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Uchwała Nr XIV/98/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr XIV/99/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych

Uchwała Nr XIV/100/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Chróścinie

Uchwała Nr XIV/101/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie

Uchwała Nr XIV/102/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIV/103/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XIV/104/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIV/105/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy na rok 2004

Uchwała Nr XIV/106/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIV/107/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XV/108/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XV/109/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Chróścinie

Uchwała Nr XV/110/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dąbrowie

Uchwała Nr XV/111/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Chróścinie

Uchwała Nr XV/112/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Szkół w Dąbrowie

Uchwała Nr XV/113/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa

Uchwała Nr XV/114/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin

Uchwała Nr XV/115/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola na terenie gminy

Uchwała Nr XV/116/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVI/117/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/118/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Rejonem Halickim w obwodzie Iwano-Frankowskim, Ukraina

Uchwała Nr XVI/119/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu oraz wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego

Uchwała Nr XVI/120/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli

Uchwała Nr XVII/121/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa we wsi Sławice

Uchwała Nr XVIII/122/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XVIII/123/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/124/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/125/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XVIII/126/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 179 Kodeksu cywilnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XVIII/127/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siedliskach

Uchwała Nr XVIII/128/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie załatwienia skargi Pani Wioletty Świerc na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Uchwała Nr XVIII/129/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie załatwienia skargi Pani Izydory Górskiej na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIX/130/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Uchwała Nr XIX/131/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/127/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siedliskach

Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siedliskach

Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Sławicach, stanowiącego mienie komunalne gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIX/135/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w Sławicach

Uchwała Nr XX/136/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dąbrowa na rok 2005

Uchwała Nr XX/137/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XX/138/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XX/139/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/140/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości[Załącznik nr 1] [załącznik nr 2]

Uchwała Nr XX/141/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego [załącznik nr 1] [załącznik nr 2]

Uchwała Nr XX/142/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego [załącznik nr 1] [załącznik nr 2]

Uchwała Nr XX/143/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Uchwała Nr XX/144/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości mienia komunalnego

Uchwała Nr XX/145/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Naroku, stanowiącego mienie komunalne gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XX/146/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie załatwienia skargi Rady Sołeckiej Niewodniki na bezczynność Wójta Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XXI/147/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXI/148/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających na dzień 31 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXI/149/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy

Uchwała Nr XXI/150/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powołania skarbnika gminy

Uchwała Nr XXI/151/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego konieczności budowy zbiornika przeciwpowodziowego „RACIBÓRZ DOLNY”

Uchwała Nr XXI/152/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXI/153/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXI/154/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Spraw Samorządowych i Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa Rady Gminy na rok 2005

Uchwała Nr XXI/155/04 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy Zagranicą Rady Gminy na rok 2005
udostępniono: 28.11.07 13:29 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | wersja do druku