standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert

Na rok 2016

Projekt współpracy z organizacjami na rok 2016, w celu przeprowadzenia konsultacji.[2015-09-10]

Program współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi Na Rok 2016 Uchwały Nr XII/71/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2015 r.

Ogłoszenia Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 stycznia 2016 roku o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji w 2016 roku w Gminie Dąbrowa:


Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (sprawa nr OR.524.1.2016) [2016-01-05]

Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy (sprawa nr OR.524.2.2016) [2016-01-05]

Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy (sprawa nr OR.524.3.2016) [2016-01-05]

Zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do realizacji na terenie Parku Wiejskiego w Chróścinie - obejmującego działki o nr 81/12, 302/8 i 310/8 k. m. 5 (sprawa nr OR.524.4.2016) [2016-01-05]

Zawiadomienie Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z dnia 9 lutego 2016 r.w sprawie posiedzenia komisji konkursowej . [2016-02-10]


Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [2016-02-19]

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa [2016-02-19]

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do realizacji na terenie Parku Wiejskiego w Chróścinie [2016-02-19]

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2016r. [2016-03-07]


Na rok 2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.[2016-04-18]

Projekt współpracy z organizacjami na rok 2015, w celu przeprowadzenia konsultacji.[2014-08-07]

Ogłoszenie o otwartych trzech konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2015 roku.[2015-01-02]

Ogłoszenie wyników o otwartych konkursach ofert /z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa/ (pismo nr OR.524.1.2015 z 06.02.2015r.) [2015-02-06]

Ogłoszenie wyniku o otwartym konkursie ofert / z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji/ (pismo nr OR.524.1.2015 z 12.02.2015r.) [2015-02-12]
Na rok 2014Ogłoszenie wyników o otwartych konkursach ofert (pismo nr OR.524.1.2014 z 11.02.2014r.) [2014-02-11]

Zawiadomienie
Komisja konkursowa powołana dla oceny ofert złożonych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe na rok 2014 zawiadamia, że swoje posiedzenie połączone z sesją otwarcia ofert odbędzie w dniu 30 stycznia 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa w sali konferencyjnej.
Na obrady komisji zaprasza się oferentów, którzy złożyli oferty.
Przewodniczący Komisji
Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa
/-/Erwin Marsolek


Ogłoszenie o trzech otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2014 roku.[2013-12-31]

Konsultacje projktu programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pożytku publicznego na rok 2014 [2013-08-20]

Na rok 2013

Ogłoszenie wyników o otwartych konkursach ofert (pismo nr OR.524.1.2013 z 06.03.2013r.) [2013-03-06]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2013 roku.[2013-02-05]

Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 [2013-02-07]
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pożytku publicznego na rok 2013

Na rok 2012

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie z zakresie upowszechnianiu sportu i rekreacji w 2012 roku [2012-03-09]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2012 roku [2012-02-06]

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku [2012-02-06]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2012 roku [2012-01-03]

Projekt programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012 [2011-09-27]Na rok 2011

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki i rehabilitacji w 2011 roku [2011-02-08]

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie sportu w 20011 roku [2011-02-08]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Dąbrowa w 2011 roku [2010-12-30]


Wójt Gminy Dąbrowa przedkłada do konsultacji organizacjom pozarządowym projekt programu współpracy na rok 2011, z prośbą o wniesienie ewentualnych uwag w terminie do 2 listopada 2010 roku. Uwagi można wnosić listownie do Urzędu Gminy Dąbrowa i mailowo na adres ug@gminadabrowa.pl
projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Dokumenty organizacyjne w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Dąbrowa:

Zarządzenie nr 54/10 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań Gminy Dąbrowa, organizacji jej pracy oraz zadań przydzielonych do realizacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Dąbrowa [2013-08-29]
udostępniono: 20.04.16 11:21 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Katarzyna Dworczak | dziennik zmian | wersja do druku