standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Ogłoszenia 2016

Obwieszczenie Wójta Gminy z 27 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.16.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 172 z k.m. 1 w Prądach, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 90 o długości ok. 100 m [2016-06-29]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 24 czerwca 2016r. o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.21.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 140/5 i 153 z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 50 - Ø 90 o długości ok. 60 m wraz z przydomową przepompownią ścieków [2016-06-27]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji do sprawy GP.6733.17.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 11, 16 i 14 z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15 kV, długość ok. 395 m, oraz budowie stacji transformatorowej słupowej [2016-06-27]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO [2016-06-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 czerwca 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.24.2016.WJ - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 190/1 i 342/2 z k.m. 2 w Dąbrowie, 497, 513 i 356 z k.m. 3 w Dąbrowie polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 PE – dł. 1173,0 mb wraz z hydrantem naziemnym Hn 80 – 1 szt.[2016-06-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 17 czerwca 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.23.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr: 316 i 319 z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 - Ø 150 o długości ok. 200 m oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 75 o długości ok. 200 m [2016-06-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji nr 20/16 o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w miejscowości Chróścina na częściach działek nr 114/55, 56 z k.m. 3.[2016-06-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 10 czerwca 2016 r. o wydaniu decyzji Nr 19/16 do sprawy GP.6733.15.2016.WJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 190/1 oraz 334 z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie sieci przepompowni wody z infraskrukturą towarzyszącą: siecią wodociągową Ø 125 PE - dł. 37,0 m,Ø 140 PE - dł. 46,0 m, Ø 32 PE - dł. 12,0 m,Ø 110 PE - dł. 7,0 m oraz przyłączem energetycznym. [2016-06-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 7 czerwca 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO [2016-06-07]

Obwieszczenie z 06.06.2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.19.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr: 245/5, 191, 153, 190 z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 o długości ok. 100 m [2016-06-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2016 r. o wszczęciu postepowania w sprawie GP.6733.25.2016.WJ, dotyczącej ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 320/12 z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na: budowie sieci wodociągowej Ø 90 o długości ok.180 m. oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 50 - Ø 63 o długości ok.200 m wraz z ośmioma przydomowymi przepompowniami ścieków.[2016-05-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 maja 2016 r. do sprawy GP.6733.20.2016.AO.[2016-05-31]
Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2016 r. o postanowieniach w sprawie GP.6733.17.2016.WJ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr:11,16 i 14 z k.m. 2 w Dąbrowie , polegającej na budowie lini elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15 kV, długość ok. 395 w, oraz budowie stacji transformatorowej słupowej.[2016-05-30]

Obwieszczenie o postanowieniach do sprawy GP.6733.15.2016.WJ - lokalizacja inwestycji celu publicznego na częściach działek nr 190/1 oraz 334 z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie sieciowej przepompowni wody z infrastrukturą towarzyszącą: siecią wodociągową Ø 125 PE – dł. 37,0 m, Ø 140 PE – dł. 46,0 m, Ø 32 PE – dł. 12,0 m, Ø 110 PE – dł. 7,0 m oraz przyłączem energetycznym [2016-05-24]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.18.2016.AO [2016-05-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 23 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO [2016-05-23]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 19 maja 2016r. do sprawy GP.6733.13.2016.AO [2016-05-19]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego, informującego o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego ostatecznej decyzji nr DOA.7110.155.2016.KKR, w której utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Opolskiego Nr 99/D/2015 (nr sprawy IN.V.7840.1.104.2015.MBA) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław [2016-05-19]

Obwieszczenie Wójta z 18 maja 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.24.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa w Dąbrowie (dł. 1173,0 mb wraz z hydrantem naziemnym) [2016-05-19]

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji Nr 15/16 do sprawy GP.6733.14.2016.WJ - lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 383 z k.m. 1 w Karczowie, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej o długości ok. 250 mb wraz z montażem pięciu słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową [2016-05-17]

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania z 5 maja 2016r. do sprawy GP.6220.5.2016 [2016-05-16]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 maja 2016 r.( Nr sprawy GP.6733.10.2016.AO) o wydaniu decyzji nr 14/16 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w miejscowości Mechnice na części działki nr 290 z k.m.3.[2016-05-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z 12 maja 2016 r. ( Nr sprawy GP.6733.12.2016.AO) o wydaniu decyzji nr 13/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do ),5 MPa w miejscowości Chróścina na częściach działek nr 558/52,553/1 z k.m.4.[2016-05-13]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej IN.V.7820.1.3.2016.EA z dnia 29. 04. 2016 r. (rondo na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w m. Karczów) - na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [2016-05-11]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej IN.V.7820.1.3.2016.EA z dnia 29. 04. 2016 r. (rondo na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w m. Karczów) - Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie /. . ./ [2016-05-11]

Obwieszczenie Wójta z 10 maja 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.23.2016.WJ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 316 i 319 z k.m. 1 w Karczowie [2016-05-11]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 10 maja 2016r. do sprawy GP.6733.22.2016.AO [2016-05-10]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 maja 2016r. do sprawy GP.6733.13.2016.AO [2016-05-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 maja 2016r. do sprawy GP.6733.11.2016.AO [2016-05-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 4 maja 2016 roku o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.21.2016.WJ - o ustalenie lokalizacji inwestycji cepu publicznego - sieć kanalizacji sanitarnej dł. ok. 60 m w Karczowie (cz. działek 140/5 i 153)[2016-05-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2016r. do sprawy GP.6220.3.2015 [2016-05-02]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 28 kwietnia 2016r. do sprawy GP.6733.20.2016.AO [2016-04-28]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 25 kwietnia 2016r. do sprawy GP.6733.9.2016.AO [2016-04-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 kwietnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.19.2016.WJ - inwestycja celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na częściach działek nr: 245/5, 191, 153, 190 z k.m. 1 w Karczowie [2016-04-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 20 kwietnia 2016r. do sprawy GP.6733.18.2016.AO [2016-04-21]

Obwieszczenie Wójta z 13 kwietnia 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.17.2016.WJ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na częściach działek nr: 11, 16 i 14 z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej 15 kV, długość ok.395 m oraz budowie stacji transformatorowej słupowej (15/0,4 kV) [2016-04-13]

Obwieszczenie Wójta z 12 kwietnia 2016 roku o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.15.2016.WJ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieciowej przepompowni wody w Dąbrowie (cz. dz. 190/1 i 334) [2016-04-12]

Obwieszczenie Wójta z 11 kwietnia 2016r. o wszczęciu postępowania do sprawy GP.6733.16.2016.WJ (ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na cz. dz. nr 172 w Prądach)[2016-04-12]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 kwietnia 2016r. do sprawy GP.6733.8.2016.AO [2016-04-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 8 kwietnia 2016r. o postanowieniu do sprawy GP.6733.9.2016.AO [2016-04-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 kwietnia 2016r. o postanowieniach do sprawy GP.6733.9.2016.AO - (cel publiczny - węzeł sieciowy w Chróścinie) [2016-04-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 6 kwietnia 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miejscowości Karczów i Wrzoski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [2016-04-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 6 kwietnia 2016r. (sprawa nr GP.6733.7.2016.AO) [2016-04-06]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.14.2016.WJ dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (Karczów - inwestycja planowana na części działki nr 383 z k.m. 1 w Karczowie, polegająca na budowie linii energetycznej napowietrznej o długości ok. 250 mb wraz z montażem pięciu słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową [2016-04-04]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4233.7.2015.IM.21 z 23.03.2016r.) [2016-03-31]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4233.7.2015.IM.18 z 23.03.2016r.) [2016-03-31]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. \"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w m. Karczów (budowa ronda na skrzyżowaniu DK 94 i DK 46 w m. Karczów (DK 94:km 172+600 - km 173+312) (DK 46: km 97+500 - km 97+953,77)[2016-03-31]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 29 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.13.2016.AO) [2016-03-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.12.2016.AO) [2016-03-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.11.2016.AO) [2016-03-30]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.10.2016.AO) [2016-03-30]

Obwieszczenia Wójta o wydaniu decyzji Nr 9/16 (sprawa GP.6733.4.2016.WJ) dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 190/1 i 216 z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej o długości ok. 70 mb wraz z montażem dwóch słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową [2016-03-23]

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji Nr 7/16 do sprawy GP.6733.5.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na części działki nr 172 z k. m. 1 w Prądach, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej o długości ok. 170 mb wraz z montażem trzech słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową [2016-03-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.7.2016.AO) [2016-03-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2016 r. o postanowieniu w sprawie nr GP.6733.8.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej z rur ø 110 o długości 98 mb. oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur ø 75 o długości 98 mb. Inwestycja obejmuję części działek nr 287, 117, 118 z k.m. 1 w obrębie Ciepielowice.[2016-03-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2016 r. o wydaniu decyzji nr 8/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia D 63 PE z przyłączem D 25 PE. Inwestycja obejmuję działkę nr 166/120 z k.m.1, części działek nr 155/81 i 107, działkę nr 21 z k.m.3 w obrębie Mechnic.( nr. sprawy GP.6733.6.2016.AO) [2016-03-21]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.1.2016.AO) [2016-03-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 16 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.3.2016.AO) [2016-03-17]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15 marca 2016r. (dot. sprawy nr GKMOS.6220.3.2015) [2016-03-17]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/16 do sprawy GP.6733.2.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 192/1, 192/6, 192/8 z k.m. 4 w Naroku, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 90, z rur PCV o długości ok. 215 mb. [2016-03-15]

Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego dot. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu brojlerów w Naroku [2016-03-09]

Obwieszczenie o postanowieniach do sprawy GP.6733.4.2016.WJ (ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr 190/1 i 216 z k.m. 2 w Dąbrowie, polegającej na budowie linii energetycznej napowietrzno-kablowej o długości ok. 70 mb wraz z montażem dwóch słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową)[2016-03-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 marca 2016r. (sprawa nr GP.6733.9.2016.AO) [2016-03-07]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2016 r. o objęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarej dodatkowo części działki 472/280 z k.m. 4 w sławicach ( nr sprawy GP.6733.7.2016.AO).[2016-02-26]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2016 r. o postanowieniach w sprawie nr GP.6733.1.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji słupkowej STS po 20/250 kVA - linii kablowej nN 0,4 kV wraz z zabudową ZK na częściach działek nr 540/261, 847/261, 948/262, 843/261, 908/262, 947/262, 839/261, 849/262, 910/261 z k.m.3 w obrębie Mechnice.[2016-02-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2016 r. o postanowieniu w sprawie nr GP.6733.3.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na częściach działek nr 926/221, 915/224, 828/225 z k.m.3 w obrębie Mechnic.[2016-02-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o postanowieniach do sprawy GP.6733.2.2016.WJ dot. budowy sieci wodociągowej Ø 90, z rur PCV o długości ok. 215 mb na częściach działek nr: 192/1, 192/6, 192/8 z k.m. 4 w Naroku [2016-02-23]

Obwieszczenia Wójta o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa GP.6733.8.2016.AO (dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 287, 11, 118 z k.m. 1 w Ciepielowicach [2016-02-19]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4233.7.2015.IM.11 z 12.02.2016r.) [2016-02-18]

Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji Nr 3/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa węzła sieciowego 15/04 kV w Naroku (sprawa GP.6733.18.2016.WJ) [2016-02-08]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.7.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestycja obejmuje części działek nr 1285/15, 17 oraz działkę nr 1284/15 z k.m. 4 w obrębie Sławic.[2016-02-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.6.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia D 63 PE z przyłączem D 25 PE. Inwestycja obejmuje części działek nr 155/81 z k.m. 1, nr 107 z k.m. 1 oraz działki nr 21 z k.m. 3, nr 166/120 z k.m. 1 w obrębie Mechnic.[2016-02-04]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 stycznia 2016 r.( spr. nr. GKMOS.6220.6.2016) [2016-02-03]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji nr 2/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej DN 90 oraz kolektora kanalizacji sanitarnej DN 75 ( tłocznego ) w Mechnicach na częściach działek nr: 540/261, 260 z k.m.3.[2016-02-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2016 r.o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2016.WJ dotyczącej inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej wraz z montażem 3 słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową - na części działki nr 172 z k.m. 1 w Prądach. [2016-02-01]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 1 lutego 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.4.2016.WJ dotyczącej inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej wraz z montażem 2 słupów oświetlenia drogowego z oprawą oświetleniową - na częściach działek nr 190/1 i 216 z k.m. 2 w Dąbrowie. [2016-02-01

Obwieszczenie Wójta Gminy z 22 stycznia 2016r. o wydaniu decyzji Nr 5/16 o warunkach zabudowy dla rozbudowy fermy drobiu w Prądach na części działki nr 8/6 (sprawa nr GP.6730.111.2015.WJ) [2016-01-25]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 21 stycznia 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.2.2016.WJ - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na częściach działek nr 192/1, 192/6, 192/8 z k.m. 4 w Naroku [2016-01-22]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 18 stycznia 2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.1.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji słupowej STSpo 20/250 kVA - linii kablowej nN 0,4 kV wraz z zabudową ZK (na wyszczególnionych działkach w obrębie Mechnice) [2016-01-20]

Obwieszczenia Wójta Gminy z 19.01.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.3.2016.AO dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na częściach działek nr: 926/221, 915/224, 828/225 z k.m. 3 w Mechnicach, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa [2016-01-20]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (Nr WOOŚ.4233.7.2015.IM.7 z 12.01.2016r.) [2016-01-20]

Obwieszczenie Wójta Gminy z 20.01.2016r. o postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej na częściach działek nr: 290/4, 290/5, 290/2 z k.m. 2 w Naroku, polegającej na budowie węzła sieciowego 15/04 kV - stacja transformatorowa słupowa typu STSK-20/400, linia kablowa 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 dł. 650 mb, słup linii napowietrznej 15 kV typu Pgo - 12/12E [2016-01-20]

Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu w dniu 13. 01. 2016 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Dobrzeń - nacięcie linii Pasikurowice - Wrocław (na wyszczególnionych działkach, w tym na terenie gminy Dąbrowa na działkach nr:646/1, 647/2, obręb Żelazna,277, 276, 116, 356, 354, obręb Niewodniki, 289/1, 635, obręb Narok, 109, 26, 5, obręb Skarbiszów) [2016-01-19]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 stycznia 2016 r. ( spr. nr GP.6733.17.2015.AO). [2016-01-13]
Obwieszczenie Wójta Gminy Komprachcice z 18.12.2015r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni na działce nr 170/3 obręb Polska Nowa Wieś” (sprawa nr BGR.6220.3.7.2015.RJ) [2016-01-11]

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej [2016-01-05]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 stycznia 2016r. (sprawa nr GP.6733.17.2015.AO) [2016-01-05]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 4 stycznia 2016r. (sprawa nr GP.6733.16.2015.AO) [2016-01-05]
udostępniono: 29.06.16 10:38 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku