standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2011

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
załącznik do Uchwały Nr V/19/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/20/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie przekazania skargi

UCHWAŁA Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.
Załącznik nr 1A do tekstu studium
Załącznik nr 1B do tekstu studium
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 Rady Gminy Dąbrowa dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko nieetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2011

UCHWAŁA Nr V/25/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

UCHWAŁA Nr V/26/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2011

UCHWAŁA Nr V/27/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy na rok 2011

Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu stanowiącego mienie komunalne gminy

Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Uchwała Nr VI/31/11 Rady gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2011

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA Nr VI/34/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik do Uchwały Nr VI/34/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/35/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sławicach

Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Sławice”

PobierzUchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Karczów”

UCHWAŁA Nr VII/41/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę

UCHWAŁA Nr VII/42/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR VII/43/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VII/44/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

UCHWAŁA Nr VII/45/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

UCHWAŁA Nr VIII/46/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010 oraz udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium za 2010 rok

Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Prądach
Załącznik do Uchwały Nr VIII/47/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/48/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

UCHWAŁA Nr VIII/49/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/50/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we Wrzoskach
Załącznik do Uchwały Nr IX/51/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r.

Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

UCHWAŁA Nr IX/53/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik do Uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r.

Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA NR IX/55/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

UCHWAŁA Nr IX/56/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbrowa

UCHWAŁA Nr IX/57/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 lipca 2011roku w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Karczów”
Załącznik do Uchwały Nr 3/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Karczów z dnia 26.07.2011 r.

Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

UCHWAŁA Nr XI/60/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gminnych przewozów pasażerskich

Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

UCHWAŁA Nr XI/62/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik do Uchwały Nr XI/62/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/63/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.

Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mechnicach
Załącznik Nr do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r.

Uchwała Nr XII/66/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu Powiatu Opole w przedmiocie zaopiniowania propozycji ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O

Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XII/68/11 Rady Gminy Dabrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu

Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Dabrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu

Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu dla Gminy Lubsza, powiat brzeski, poszkodowanej na skutek gradobicia jakie dotknęło tereny gminy we wrześniu 2011 roku.

UCHWAŁA NR XII/71/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR XIII/72/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wyznaczonego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/72/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/73/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XIV/109/2000 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/74/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 109204 O
Załącznik do Uchwały Nr XIII/74/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/75/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/75/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/75/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/76/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Uchwała Nr XIII/77/11 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

UCHWAŁA NR XIII/78/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 20 października 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Dąbrowie

UCHWAŁA Nr XIII/79/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2011 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Uchwała Nr XIV/80/11 Rady gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2012

Uchwała Nr XIV/81/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/82/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dąbrowie
Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach
Załącznik do Uchwały Nr XIV/83/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV/84/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej
Załacznik do Uchwały Nr XIV/84/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV/85/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Uchwała Nr XIV/86/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XIV/87/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Uchwała Nr XIV/88/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/89/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XIV/90/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. – przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze Gminy Dąbrowa

Uchwała Nr XIV/91/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Uchwała nr XV/95/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie dopłat do ceny 1m³ ścieków w 2012 r. [2012-01-05]

UCHWAŁA Nr XV/96/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dąbrowa [2012-01-05]

Uchwała Nr XV/97/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016 [2012-01-05]
Załącznik do Uchwały Nr XV/97/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]

Uchwała Nr XV/98/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 [2012-01-05]
Załącznik do Uchwały Nr XV/98/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]

UCHWAŁA Nr XV/99/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej [2012-01-05]

UCHWAŁA NR XV/100/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 [2012-01-05]

UCHWAŁA Nr XV/101/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 [2-12-01-05]

UCHWAŁA Nr XV/102/11 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]

UCHWAŁA NR XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok [2012-01-05]
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. [2012-01-05]

UCHWAŁA Nr XV/104/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2012-01-05]
udostępniono: 16.04.12 09:23 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: administrator | dziennik zmian | wersja do druku