standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Realizacja kontroli

Wystąpienie pokontrolne nr SO.IV.431.3.2.2013.TR z 25.04.2013r. w zakresie prawidłowości prowadzenia gminnego zbioru meldunkowego. [2013-05-06]

Wystąpienie pokontrolne nr SO.IV.431.5.1.2013.SM z 25.04.2013r. w zakresie udostępniania danych z gminnego zbioru meldunkowego. [2013-05-06]

Dokumentacja z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Dąbrowie [2013-04-18]

Dokumentacja z kontroli dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa udzielonych w 2010r. i 2011r. na pomoc materialną dla uczniów i na realizację zadań dotyczących postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [2013-04-18]

Protokół kontroli Gminy Dąbrowa w zakresie funduszu sołeckiego w latach 2009-2012 [2012-08-06]

Protokół kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie z 26.04.2012r. [2012-05-17]

Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr NK.V.431.2.2012.AW w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urzędu Gminy Dąbrowa (pismo nr SG.1710.2.2012 z 18 kwietnia 2012r.) [2012-04-18]

Wystąpienie pokontrolne nr NK.V.431.2.2012.AW z 11 kwietnia 2012r. w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Urzędu Gminy Dąbrowa [2012-04-12]

Protokół z kontroli problemowej nr DZD-I.1711.43.11.EP z 18 stycznia 2012 roku dot. prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy poszkodowanych w czasie powodzi w 2010 roku. [2012-01-23]

Wystąpienie pokontrolne nr IN.III.6355.9.4.2011.GG z 11 stycznia 2012r. dot. dotacji celowej na odbudowę dróg w Żelaznej i Niewodnikach [2012-01-17]

Wystąpienie pokontrolne nr ZF.II.431.1.10.2011.DJ z 20 grudnia 2011r. dot. projektu „Remont drogi gminnej ulicy Karczowskiej w miejscowości Dąbrowa realizowanego w ramach NPPDL

Protokół z kontroli doraźnej dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przydzielonej Gminie Dąbrowa w 2011r. [2011-12-06]

Informacja pokontrolna nr NK.0890-07/KW/11 dot. projektu „Przedszkole z pasją” [2011-11-25]

Protokół kontroli problemowej z zakresu oceny realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [2011-11-17]

Protokół kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Dąbrowa z 14 lipca 2011r. [2011-08-31]

Protokoły (dwa) z przeprowadzonej wizyty monitorującej z dnia 12 maja 2011r. dot. robót publicznych [2011-05-18]

Protokół kontroli z 28.04.2011r. archiwum zakładowego Urzędu Gminy Dąbrowa [2011-05-18]

Wystąpienie pokontrolne z 7 kwietnia 2011 r. dot. zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego oraz ochrony zdrowia [2011-05-18]

Notatka służbowa z kontroli doraźnej z 31 marca 2011r. dot. Stacji Opieki Caritas w Dąbrowie [2011-05-18]

Wystąpienie pokontrolne z 7 marca 2011 r. dot. kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie [2011-05-17]

Plan kontroli na 2011 r. [2011-03-17]

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2010 rok przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Dąbrowa, gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach nienależących do sektora finansów publicznych [2011-03-17]
udostępniono: 06.05.13 13:50 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku