standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Stanowiska - załatwianie spraw w Urzędzie

Wójt Gminy – Marek Leja

pokój nr 6, parter

tel. wew.: 105 /sekretariat/

e-mail: wojt@gminadabrowa.pl
Sprawy załatwiane:

Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.
Określanie sposobu wykonywania uchwał.
Gospodarowanie mieniem komunalnym.
Wykonywanie budżetu gminy.
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem.Zastępca Wójta – Erwin Marsolek

pokój nr 8, parter

e-mail: zastepca.wojta@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 105 /sekretariat/

Sprawy załatwiane:

Nadzorowanie spraw prowadzonych przez stanowiska pracy:
ds. budownictwa,
ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
ds. mienia gminy,
ds. działalności gospodarczej i rolnictwa,
ds. gospodarki przestrzennej I.
Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.
Pełnienie wiodącej roli w nadzorowaniu spraw związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów obiektów mienia komunalnego, w tym także przedsięwzięć w zakresie funduszu sołeckiego oraz w rozliczaniu i odbiorach technicznych inwestycji i remontów mienia komunalnego.
Pełnienie obowiązków szefa obrony cywilnej gminy, w razie nieobecności w pracy Wójta.


Sekretarz Gminy – Rudolf Szymainda

pokój nr 4, parter

e-mail: sekretarz@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 105 /sekretariat/

Sprawy załatwiane:

Nadzorowanie organizacji pracy Urzędu.
Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych.
Pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. wyborów- urzędnika wyborczego.
Pełnienie funkcji koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Inspekcji Finansowej.
Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Pełnienie funkcji 1. zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej.
Sporządzanie testamentów.
Nadzorowanie udzielanych z Urzędu informacji o danych osobowych.
Współdziałanie z kancelarią prawniczą w zakresie aktów prawnych podejmowanych przez Radę Gminy oraz Wójta.
Nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.
Udzielanie informacji publicznej.
Prowadzenie wspólnie z kancelarią prawniczą spraw sądowych dot. Gminy.
Przyjmowanie od stron skarg i wniosków dot. pracy Urzędu i ich rozpatrywanie.


REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik referatu – Grzegorz Jeziorański

pokój nr 10, parter

e-mail: or@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 110

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie spraw kadrowych Urzędu.
Prowadzenie archiwum zakładowego.
Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych Urzędu.
Sprawowanie funkcji administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
Sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji Urzędu.
Sprawowanie opieki informatycznej.
Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej.
Pełnienie funkcji koordynatora gminnego w zakresie wsparcia elektronicznego przy organizacji na terenie gminy wyborów i referendów.
Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, spisywanie do protokołu wniesionych ustnie skarg i wniosków dot. pracy Urzędu.


Sekretariat, Elżbieta Mojzyk – Specjalista

pokój nr 5 (sekretariat), parter

e-mail: sekretariat.wojta@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 105

Sprawy załatwiane:

Obsługa sekretariatu Wójta Gminy Dąbrowa.
Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez wójta.
Prowadzenie rejestru zarządzeń wójta i kierownika urzędu.
Przygotowywanie odpowiedzi na informacje publiczne.


Biuro podawcze Dorota Libawska - Pomoc administracyjna

pokój nr 1 (biuro podawcze), parter

e-mail: ug@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 101

Sprawy załatwiane:

Obsługa Biura Podawczego Urzędu poprzez:
przyjmowanie, ewidencjonowanie, korespondencji oraz przesyłek,
prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących ,
wysyłanie i nadawanie korespondencji i przesyłek,
udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby - kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.


Administrator Sieci Informatycznych – Zbigniew Chmurowski

pokój nr 110, piętro

e-mail: informatyk@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 210

Sprawy załatwiane:Przygotowanie systemu teleinformatycznej tut. Urzędu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), umożliwiającego wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.
Realizacja archiwizacji elektronicznych dokumentów z zasobów serwerów i użytkowników tut. Urzędu
Prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie Gminy oprogramowania komputerowego.


REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Skarbnik Gminy, Katarzyna Szafarska - kierownik referatu

pokój nr 9, parter

e-mail: skarbnik@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 109

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie polityki finansowej gminy.
Pełnienie funkcji głównego księgowego urzędu.
Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej gminy.
Pełnienie funkcji drugiego zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej.


Zastępca Skarbnika Gminy, Elżbieta Baucz

pokój nr 2, parter

e-mail: zs@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 102

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportu.
Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Gminy.


Egzekucja podatkowa, Barbara Gruszka – Inspektor

pokój nr 2, parter

e-mail: podatki@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 102

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie księgowości podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych.
Współpraca z sołtysami w sprawie prawidłowości i terminowości prowadzenia inkasa należności podatkowych.
Wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw podatkowych.


Podatki i opłaty lokalne, Maria Zdero – Inspektor

pokój nr 12, parter

e-mail: podatki1@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 112

Podatki i opłaty lokalne, Maria Hadryś – Inspektor

pokój nr 12, parter

e-mail: podatki2@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 112

Sprawy załatwiane:

Sporządzanie decyzji w sprawach:
zmian geodezyjnych,
ulg podatkowych z tytułu nabycia gruntów,
umorzeń i odroczeń terminu płatności podatku,
zwolnienia tytułu zaprzestania produkcji rolnej, ulg inwestycyjnych oraz wojskowym,
określającej wymiar podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji i wymiaru podatku od posiadanych psów.
Prowadzeniem czynności dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
Współpraca z KRUS.


Księgowość budżetowa, Małgorzata Słowik – Inspektor

pokój nr 3, parter

e-mail: kb@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 103

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków.
Prowadzenie księgowości w zakresie zadań inwestycyjnych.
Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ognia i innych żywiołów.
Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i Zleceniobiorców.
Prowadzenie dokumentacji ZUS.
Sporządzanie druków RP-7 dla obecnych i byłych pracowników urzędu.


Księgowość budżetowa, Katarzyna Diechtiar – Inspektor

pokój nr 3, parter

e-mail: kb2@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 103

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie księgowości budżetowej wydatków.
Prowadzenie księgowości w zakresie zadań inwestycyjnych.
Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ognia i innych żywiołów.
Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy i Zleceniobiorców.
Prowadzenie dokumentacji ZUS.
Rozliczanie wydatków związanych z zadaniami sołectw gminy w ramach funduszu sołeckiego.


Kasa, Maria Bacajewska – Inspektor

pokój nr 1, parter

e-mail: kasa@gminadabrowa.pl
tel.wew.: 301

Sprawy załatwiane:

Obsługa kasy Urzędu.


Gospodarka odpadami, Podatki i opłaty lokalne Grzegorz Wocka – Inspektor

pokój nr 11; parter

e-mail: go@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 111. telefon bezpośredni: 77/464-10-58.

Sprawy załatwiane:

wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami.

współpraca z innymi samorządami w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami.

opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami dla Wójta Gminy i pod obrady Rady Gminy w celu wprowadzenia nowych rozwiązań niezbędnych do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami.

zaprojektowanie prostego i skutecznego systemu odbioru odpadów od mieszkańców gminy Dąbrowa.

opracowanie dla Wójta analizy ekonomicznej polegającej na określeniu całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wraz z określeniem mechanizmu opłaty.

opracowanie zakresu zadań dla gminy w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

opracowanie projektów:

umów o świadczeniu usług odbierania odpadów komunalnych,

umów między gminą a przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, której nie zamieszkują mieszkańcy.

prowadzenie w imieniu Wójta, akcji uświadamiającej mieszkańcom nowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, organizowanie wspólnie z sołtysami zebrań wiejskich na ten temat.
kontrolowanie wykonywania ustaleń nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Dabrowa.


Monitorowanie płatności, Dorota Libawska – Pomoc administracyjna

pokój nr 11; parter

e-mail: mp@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 111. telefon bezpośredni: 77/464-10-58.

Sprawy załatwiane:

rozliczanie należności finansowych w zakresie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

porządzanie list płac dla inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

prowadzenie księgowości analitycznej dochodów,

prowadzenie ewidencji analitycznej wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, Katarzyna Gołębiowska-Jarek - Inspektor

pokój nr 102, I piętro

e-mail: promocja@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 202

Sprawy załatwiane:

Poszukiwanie ze wszelkich dostępnych źródeł środków finansowych na realizację programów wyznaczonych przez Wójta i zgodnych ze strategią gminy.
Sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań gminy.
Doradztwo w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie sporządzanych przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy.
Rozliczanie finansowe zadań gminy, zrealizowanych przy wsparciu finansowym ze środków pozabudżetowych.
Bieżące informowanie przełożonego o występujących ryzykach w trakcie realizacji zadań.
Sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdań składanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystania dotacji udzielonych w ramach programu współpracy gminy z tymi organizacjami.
Koordynacja spraw związanych z Aglomeracją Opolską
Reprezentowanie gminy w stowarzyszeniach, zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Wójta.


URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik – Aneta Zdero

pokój nr 14, parter

e-mail: usc@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 114

Sporządzanie testamentów alograficznych.
Przyjmowanie oświadczeń o:
wstąpieniu w związek małżeński,
braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wyborze nazwiska jakie będzie nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
z małżeństwa,
wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącegobezpośrednio życiu jednej ze stron,
powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przedzawarciem małżeństwa,
uznaniu dziecka,
nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jegosporządzenia.
Prowadzenie ksiąg i aktów zbiorczych urodzeń małżeństw i zgonów,dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisów, wypisywanie odpisówzupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeńo dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku orazzaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanucywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącegosprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,odtworzeni, ustalenia lub uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego, wpisaniado polskich ksiągaktu sporządzonego za granicą oraz skróceniamiesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarciemałżeństwa na podstawie art. 41 l Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego(ślub konkordatowy).
Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związkumałżeńskiego za granicą.
Wydawanie zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.
Przyjmowanie do protokołu zgłoszenia urodzenia lub zgonu.
Wyznaczanie biegłego lub tłumacza, jeżeli osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się ani ustnie ani pisemnie.
Występowanie do sądu o unieważnienie lub sporządzenie aktu stanu cywilnego oraz o ustalenie treści aktu stanu cywilnego.
Zwracanie się do sądu w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do zawieranego małżeństwa.
Powiadamianie na piśmie osobę zainteresowana o przyczynach odmowysporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie, z Kodeksem rodzinnymi opiekuńczym (ślub konkordatowy).
Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w wyborach osób niepełnosprawnych.


Zastępca kierownika USC, Małgorzata Stępień

pokój nr 15, parter

e-mail: el@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 115

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie spraw i czynności materialno technicznych związanych z ewidencją ludności: zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, zarejestrowanie danych i zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym, niezbędnych do zaktualizowania ewidencji.
Prowadzenia postępowania w zakresie ewidencji ludności (wymeldowanie z miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnych).
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
Prowadzenie rejestru wyborców.


Dowody osobiste, Teresa Oborska – Inspektor

pokój nr 15, parter

tel. wew.: 115

Sprawy załatwiane:

Dokonywanie niezbędnych czynności przygotowawczych związanych ze stwierdzeniem przez Wójta własnoręczności podpisu (m.in. przyjęcie podania, określenie wysokości opłaty skarbowej, dokonanie wpisów na pieczęci, kierowanie stron do Wójta).
Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
Wydawanie nowych dowodów osobistych i unieważnianie dowodów dotychczasowych.
Przyjmowanie oświadczeń o utracie dowodów osobistych i wystawianie zaświadczeń.
Unieważnianie dowodów osobistych utraconych i osób zmarłych.
Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych od osób zameldowanych na pobyt czasowy i przekazywanie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub ostatniego pobytu stałego.
Udostępnianie danych ze zbiorów: mieszkańców, zamieszkania cudzoziemców i rejestru pesel, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu
Sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego.
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
Poświadczanie zgodności danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego z aktem urodzenia lub małżeństwa.
SAMODZIELNE STANOWISKA:Budownictwo, Tadeusz Jeziorański – Inspektor

pokój nr 101; I piętro

e-mail: inwestycje@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 201

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie inwestycji i remontów gminnych na mieniu gminnym.
Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w zakresie oświetlenia ulicznego.
Sporządzanie postanowień dot. podziału nieruchomości.
Współpraca z zarządem dróg ponadgminnych w zakresie uwag zgłaszanych przez radnych i mieszkańców gminy.


Mienie gminy, Elżbieta Dworczak – Inspektor

pokój nr 104; I piętro

e-mail: mienie.gminy@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 204

Sprawy załatwiane:

Bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Dąbrowa, poprzez w szczególności:
prowadzenie na bieżąco wykazu posiadanego przez Gminę mienia komunalnego uwzględniającego: lokalizację w poszczególnych sołectwach Gminy, obszar, rodzaj zabudowy, nr księgi wieczystej, aktualny zarządca nieruchomości, zakres na jaki została zawarta umowa.
prowadzenie rejestru umów dot. oddania w zwykły zarząd, użyczenia, najmu, dzierżawy lub oddania w trwały zarząd posiadanego mienia,
organizowanie przetargów na zbycie mienia oraz prowadzenie dalszych procedur związanych ze zbyciem mienia,
sporządzanie informacji o aktualnym stanie mienia.
Wydawanie decyzji:
zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
o przekształcaniu prawa użytkowania w prawo własności,
o opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
w sprawie trwałego zarządu.
Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckiej.
Komunalizacja Nieruchomości Skarbu Państwa.


Działalność gospodarcza, Mariola Przybyła – Inspektor

pokój nr 104; I piętro

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 304

Sprawy załatwiane:

Związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i wykreśleniem działalności gospodarczej.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
Sporządzanie umów dzierżawy gospodarstwa rolnego na okres 10 lat.
Prowadzenie spraw dot. wyborów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej.
Współpraca z sołtysami w zakresie rolnictwa.
Prowadzenie spraw związanych z realizacją właściwych przepisów dotyczących ochrony zabytków.
Przewodniczenie komisji ds. szacowania strat w razie wystąpienia klęsk żywiołowych.


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Marek Snela – Inspektor

pokój nr 103; I piętro

e-mail: gkios@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 203

Sprawy załatwiane:

Związane z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie.
Związane z realizacją przepisów o ochronie środowiska, w tym wydawanie decyzji środowiskowych.
Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia komunalnego będącego w administrowaniu przez Urząd Gminy, w tym zwłaszcza dotyczące:
bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego,
utrzymania w należytym stanie dróg gminnych i chodników przy tych drogach,
współpraca ze spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu w zakresie kanalizacji sanitarnej,
współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach w zakresie zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę. Realizacja zadań własnych Gminy wynikających z przepisów Prawa Wodnego.
Kierowanie, organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie z efektów pracy grupy konserwatorów Urzędu.
Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji autobusowej na terenie Gminy.
Sporządzanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
Prowadzenie spraw zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów.
Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Zarządzanie usunięcia zadrzewienia lub zakrzaczenia pogarszającego widoczność sygnałów i pociągów, utrudniające budowę i eksploatację urządzeń kolejowych lub powodującego zaspy śnieżne.
Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zieleni gminnej i zadrzewień.
Prowadzenie sprawy w zakresie ochrony przyrody, zwłaszcza na obszarze Natura 2000.
Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim, współpraca z sołtysami w tym zakresie.


Biuro Rady Gminy, Katarzyna Dworczak – Inspektor

pokój nr 105, I piętro

e-mail: brg@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 205

Sprawy załatwiane:

Obsługa administracyjna rady gminy i komisji rady gminy.
Współdziałanie i udzielanie pomocy administracyjnej sołtysom i radom sołeckim.
Wytwarzanie dokumentacji wyborczej i referendalnej.
BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW

Gospodarka przestrzenna, Wiesława Jóźków – Główny specjalista

pokój nr 108, I piętro

e-mail: gospodarka.przestrzenna@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 208

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją właściwych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym gminy, za wyjątkiem spraw dotyczących opłaty planistycznej.
Prowadzenie spraw w zakresie wydawania postanowień dot. obowiązku ściągania wierzchniej warstwy próchnicznej gleby.


Gospodarka przestrzenna, Anna Olszewska – Inspektor

pokój nr 108, I piętro

e-mail: srodowisko@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 208

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją właściwych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym gminy, za wyjątkiem spraw dotyczących opłaty planistycznej.
Prowadzenie spraw w zakresie wydawania postanowień dot. obowiązku ściągania wierzchniej warstwy próchnicznej gleby.


Urbanistyka i planowanie przestrzenne, Andrzej Plotnik Inspektor

pokój nr 109, I piętro

e-mail: upp@gminadabrowa.pl

tel. wew.: 208

Sprawy załatwiane:

Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistyczno – architektonicznymi.
Prowadzenie systemu informacji dla przedsiębiorców i inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych.
Analizowanie zainteresowań inwestorów pod kątem planowanych inwestycji w Gminie.
Opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych i ich promowanie.
Stała współpraca z organizacjami biznesowymi, agencjami promującymi rozwój przedsiębiorczości.
Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w obrębie dróg gminnych oraz sporządzanie decyzji w tym zakresie.


Obsługa inwestorów, Magdalena Browarska – Podinspektor

pokój nr 109, I piętro

e-mail: oi@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 209

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie systemu informacji dla przedsiębiorców i inwestorów na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych.
Analizowanie zainteresowań inwestorów pod kątem planowanych inwestycji w Gminie.
Opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych.
Przygotowywanie prezentacji inwestycyjnej Gminy Dąbrowa.
Stała współpraca z organizacjami biznesowymi, agencjami promującymi rozwój przedsiębiorczości.
Identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa.
Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w obrębie dróg gminnych oraz sporządzanie decyzji w tym zakresie.
Zarządzanie kryzysowe, Jerzy Michalczyk – Inspektor

pokój nr 107, I piętro

e-mail: oc@gminadabrowa.pl
tel. wew.: 207

Sprawy załatwiane:

Prowadzenie spraw dot. utrzymania w gotowości bojowej jednostek OSP oraz obiektów remizy w tym organizowanie corocznych zawodów sportowo- pożarniczych OSP.
Podejmowanie działań związanych z zapobieganiem sytuacji kryzysowych na terenie Gminy, w tym opracowywanie stosownych planów.
Opracowywanie planów ochrony Gminy przed powodzią.
Współdziałanie z szefem OC w zakresie likwidacji klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy.
Podejmowanie działań w celu zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy Dąbrowa poprzez współpracę z właściwymi organami w tym zakresie.
Wykonywanie zadań zleconych w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej
Prowadzenie spraw dot. likwidacji niewybuchów
OBSŁUGA TECHNICZNA:Kazimierz Półtorak

Półtorak Piotr

Józef Sąsiadek

Prace konserwatorsko-remontowe na obiektach gminnych
Obsługa kotłów c.o.


Grażyna Miecznik

Sprzątanie urzędu
udostępniono: 23.03.16 08:31 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku