standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPBaner
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa www.gminadabrowa.pl
Strona główna
Informacje o gminie
Przetargi
Zamówienia do 30 tyś. EURO
Tablica ogłoszeń
Urząd Gminy
Organy Gminy
Prawo miejscowe
Jednostki Gminy
Fundusz sołecki
Gospodarka Majątkiem Gminy
Kontrola zarządcza
Inne dokumenty
Wirtualne biuro ↓
Archiwum BIP ↓
Pomoc
Serwis
Rejestr zmian i statystyki
Wyszukiwarka
Uchwały 2016

Uchwała Nr XIV/92/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18.01.2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa [2016-01-21]

Uchwała Nr XIV/93/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18.01.2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Dąbrowa instrumentem płatniczym [2016-01-21]

Uchwala Nr XIV/94/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18.01.2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. [2016-01-21]

Uchwała Nr XV/95/16 rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i włączeniu go do Opola.[2016-02-10]

Uchwała Nr XV/96/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2016.[2016-02-10]

Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracyy komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2016. [2016-02-10]

Uchwała Nr XV/98/16 rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy Dąbrowa. [2016-02-10]

Uchwała Nr XV/99/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2016. [2016-02-10]

Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. [2016-02-10]

Uchwała nr XV/101/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.[2016-02-10]

Uchwała Nr XVI/102/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2016.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/103/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Sławicach.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/326/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalania, ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/105/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/106/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/107/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2016 r.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/108/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 r.[2016-03-08]

Uchwała Nr XVI/109/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski, części obszaru sołectwa Karczów i włączeniu ich do miasta Opola.[2016-03-09]

Uchwała Nr XVII/110/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe odpowadzenie ścieków dla miejscowości Żelazna w Gminie Dąbrowa.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/111/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/112/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/113/16 w sprawie zmiany uchwały na XIII/89/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie dopłaty do 1m3 ścieków w 2016 r.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/114/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa do realizacji projektu pn.,, Bliżej rodziny i dziecka \'\' wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/115/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/94/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/116/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/117/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie oceny aktualności ,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa\'\' oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dąbrowa.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/118/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa za 2016 rok.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVII/119/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.[2016-04-05]

Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2015 r.[2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Dabrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2015 rok.[2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2015 r.[2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2015 r.[2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2015 r. [2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa.[2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,,Ciepielowice\'\'.[2016-05-20]

Uchwała Nr XVIII/127/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr Xiii/91/15 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie UCHWAŁY BUDŻETOWEJ gminy Dąbrowa na 2016 rok.[2016-05-20]
udostępniono: 20.05.16 12:00 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Administrator | dziennik zmian | wersja do druku