Budżet 2011


Uchwała Nr 551/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa [2011-03-17]

Uchwała Nr 550/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2011r. [2011-03-17]

Budżet Gminy Dąbrowa na 2011 rok [2010-02-01]

Uchwała Nr 22/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa [2011-04-11]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za I kwartał 2011 roku [2011-11-02]

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 [2011-08-30]

Uchwała nr 452/2011 z dnia 16 września 2011r. Składu Orzekającego RIO w Opolu sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa za I półrocze 2011 r. [2011-11-02]

Uchwała nr 454/2011 z dnia 17 października 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Dabrowa [2011-11-02]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za III kwartał 2011 roku [2011-11-04]

Sprawozdanie (Rb-NDS) kwartalne za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 [2012-04-16]

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2011r. [2012-04-27]

Sprawozdanie Rb-PDP za rok 2011 [2012-04-27]

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2011 (część opisowa wraz załącznikami 1 – 10) [2012-04-27]

Uchwała nr 171/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 [2012-05-08]

Informacja Wójta Gminy Dąbrowa za 2011 r. o której mowa w art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [2012-06-01]

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31-12-2011r. [2012-06-21]