Statut Gminy


UCHWAŁA Nr VI/57/03
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy Dąbrowa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:


1


Uchwala się Statut Gminy Dąbrowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

3


Traci moc Uchwała Nr IX/61/99 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 23, poz. 85; zm: w 2001 r. Nr 84, poz. 685) oraz
Uchwała Nr IV/19/02 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrowa.

4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Załącznik do uchwały - Statut Gminy
Załącznik do Statutu - Herb Gminy

Zmiana Nr 1- Statutu Gminy Dąbrowa


Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa.

Zmiana Nr 2- Statutu Gminy Dąbrowa


Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa.